Arvot ja periaatteet

Jo­kai­nen Ver­tia­lai­nen on al­le­kir­joit­ta­nut nämä arvot ja sitoutunut noudattamaan niitä.

 • Luottamus & rehellisyys

  Yl­lä­pi­däm­me il­ma­pii­riä, jos­sa jo­kai­nen voi sa­noa suo­raan mi­tä ajat­te­lee, ja jo­kai­sel­la on myös vel­vol­li­suus näin teh­dä, ja jos­sa jo­kai­sen yk­si­löl­li­syyt­tä ja mie­li­pi­tei­tä kun­nioi­te­taan. Vir­heis­tä ja mo­kis­ta ei tuo­mi­ta, vaan ne roh­kais­taan tuo­maan esiin. Hy­vät ja hy­vin men­neet asiat sa­no­taan myös ää­neen. Jo­kai­nen saa työs­tään pa­lau­tet­ta, jo­ta py­ri­tään an­ta­maan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti.

 • Jatkuva kehittyminen

  Kan­nus­tam­me it­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen niin työe­lä­mäs­sä kuin va­paa-ajal­la­kin. Opim­me vir­heis­täm­me. Kou­lu­tam­me toi­siam­me sään­nöl­li­ses­ti se­kä käy­täm­me ul­ko­puo­li­sia kou­lut­ta­jia. Työn ohes­sa kai­kil­la on oi­keus opis­kel­la it­seään kiin­nos­ta­via asioi­ta.

 • Itseohjautuvuus

  Jo­kai­nen vas­taa it­se omas­ta työs­tään ja tu­lok­sis­taan. Toi­mim­me si­ten, et­tä jo­kai­nen pää­see mah­dol­li­sim­man pal­jon vai­kut­ta­maan työai­koi­hin­sa, työ­teh­tä­viin­sä ja työs­ken­te­ly­ta­poi­hin­sa. Mit­taam­me työn suo­ri­tus­ta saa­vu­tet­tu­jen tu­los­ten pe­rus­teel­la.

 • Yhdessä tekeminen

  Tuem­me ja kan­nus­tam­me toi­siam­me. Ku­ka ta­han­sa saa tar­vi­tes­saan tu­kea tai apua. Toi­mim­me si­ten, et­tä toi­min­tam­me on lä­pi­nä­ky­vää toi­sil­lem­me. Pää­tök­sen­teos­sa ei toi­mi­ta yk­si­puo­lei­ses­ti, vaan kaik­ki ote­taan mu­kaan.

 • Palvelualttius

  Käyt­täy­dym­me ys­tä­väl­li­ses­ti toi­siam­me, asiak­kai­tam­me ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­tam­me koh­taan. Pi­däm­me asiak­kaan tie­toi­se­na ai­na sii­tä, mi­tä tu­lee ta­pah­tu­maan ja kos­ka. Kä­sit­te­lem­me on­gel­ma­ti­lan­teet ai­na no­peas­ti. Py­rim­me oman työn suo­rit­ta­mi­sen ohes­sa ai­na myös ke­hit­tä­mään asiak­kai­dem­me toi­min­taa eteen­päin. Teem­me sen mi­tä lu­paam­me.

 • Oikein tekeminen

  Teem­me asiat en­si­si­jas­sa hy­vin ja oi­kein, em­me niin kuin on “ai­na teh­ty”. Em­me hy­väk­sy vil­pil­lis­tä toi­min­taa, vaan toi­mim­me vas­tuul­li­ses­ti niin hen­ki­lös­töäm­me, asiak­kai­tam­me kuin vi­ra­no­mai­sia­kin koh­taan. Jo­kai­sen tut­ki­muk­sem­me ja ra­port­tim­me tu­lee kes­tää oi­keu­del­li­nen tar­kas­te­lu.

Vertian periaatteet

 • Työturvallisuus ja vahingottomuus

  Työs­ken­te­lem­me tur­val­li­ses­ti si­ten, et­tä em­me ai­heu­ta it­sel­lem­me tai muil­le vaa­raa ja käy­täm­me tar­vit­ta­via suo­ja­va­rus­tei­ta. Väl­täm­me ai­neel­li­sia va­hin­ko­ja työ­maal­la ja olem­me valp­pai­ta se­kä sel­vi­täm­me epä­var­mat ti­lan­teet en­nen työn jat­ka­mis­ta.

 • Mittaustulosten luotettavuus

  Var­mis­tam­me tu­los­ten luo­tet­ta­vuu­den oi­keil­la mit­taus­ta­voil­la. Läh­tö­koh­ta­na on kat­ta­va tut­ki­mus ra­ken­teen to­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta ei­kä vain va­li­koi­tu­jen tu­los­ten esit­tä­mi­nen. Näin ede­sau­tam­me tur­val­lis­ta asu­mis­ta tu­le­vil­le asuk­kail­le.

 • Autamme asiakasta onnistumaan

  Ker­rom­me tu­los­ten li­säk­si mit­tauk­seen vai­kut­ta­vis­ta olo­suh­teis­ta, il­miöis­tä ja an­nam­me toi­men­pi­de­suo­si­tuk­sia. Ta­voit­teem­me on pro­jek­tin on­nis­tu­mi­nen. Oh­jaam­me asia­kas­ta op­pi­maan ja li­sääm­me hei­dän tie­to­tai­toaan.

Joko Vertia Oy on työpaikkasi?

Osallistu rekrytointiin, löydä seuraava kollegasi.

@vertia.fi